PRIVACYVERKLARING

Coloured Circle respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

 1. Doeleinden voor verwerking

  Je persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor verschillende doeleinden. De verschillende doeleinden zijn de volgende:

  • Aanvraag informatie

   Als jij interesse hebt in een van de activiteiten van Coloured Circle, dan kun je op onze website, telefonisch of schriftelijk informatie aanvragen, die wij je vervolgens per mail en/of post toesturen. Wij vragen je daarvoor om jouw naam, adresgegevens en e-mailadres. Tevens vragen wij je jouw telefoonnummer door te geven, zodat onze medewerker contact met je kan opnemen.

  • Nieuwsbrief

   Via de website van Coloured Circle kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief. Wij verwerken daarvoor je naam en e-mailadres.

  • Social media

   Coloured Circle maakt gebruik van beeldmateriaal op social media en de website . Bij het maken van foto’s en video’s vragen wij mondeling of schriftelijk toestemming.

  • Diensten

   Wanneer jij besluit deel te nemen aan een van onze activiteiten, verwerken wij in ons systeem jouw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. De gegevens worden verwerkt ten behoeve van de het opstellen van overeenkomsten, het opstellen van de facturen en andere formaliteiten.

  • Financiële administratie

   Coloured Circle is wettelijk verplicht om wanneer zij jou een factuur stuurt deze factuur te bewaren. Datzelfde geldt voor de verkoopovereenkomst. Ten behoeve van het opstellen van de verkoopovereenkomst en de factuur worden jouw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer verwerkt.

  • Klacht

   Wanneer jij een klacht indient per mail of per telefoon dan verwerken wij jouw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres om de klacht in behandeling te nemen.

  • Contact

   Wanneer jij wilt dat de Coloured Circle contact met jou opneemt, dan kun je ons een mail sturen of ons bellen. Om te kunnen antwoorden verwerken wij je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

 2. Rechtsgronden voor verwerking

  Coloured Circle verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van tussen jou en haar gesloten overeenkomst(en), ten behoeve van een wettelijke verplichting, in het kader van de behartiging van gerechtvaardigde belangen en/of op grond van door jou gegeven toestemming of wettelijke plicht.

 3. Bewaartermijnen

  Coloured Circle hanteert de volgende bewaartermijnen van persoonlijke gegevens:

  Informatie verzoek

  3 dagen na het laatste contact

  Nieuwsbrief

  Tot afmelding

  Dienst

  5 jaar na laatste klantcontact

  Financiële administratie

  6 jaar

  Klacht

  31 dagen na afhandeling klacht

  Contactformulier

  31 dagen na afhandeling

  Personen kunnen tussentijds een verzoek tot verwijderen indienen. Dit gebeurt dan binnen 7 werkdagen.

 4. Verwerking door derden

  Coloured Circle verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor haar eigen doeleinden. Zij maakt bij de verwerking wel gebruik van derden (verwerkers) die op basis van hun taak eveneens te maken hebben met jouw persoonsgegevens.

 5. Beveiliging

  Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die je ons toevertrouwt en nemen passende, technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je  gegevens.
  De website van Coloured Circle voldoet aan hoge kwaliteitsnormen. De webhosting is ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd. Dit betekent dat voldaan wordt aan de normering voor internationale informatiebeveiliging. Ook is een Web Application Firewall geïmplementeerd als extra beveiligingslaag. Alle gegevens tussen gebruiker en webserver worden via een veilige SSL verbinding verstuurd.

 6. Inzage, correctie en recht van verzet

  Als jouw gegevens bij ons bekend zijn, heb je, na schriftelijk verzoek, de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door Coloured Circle verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun jij Coloured Circle schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen. Ook kun je Coloured Circle verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen en kun jij de eventuele toestemming die jij voor verwerking van jouw persoonsgegevens gegeven hebt, intrekken. Wanneer jij niet benaderd wilt worden met informatie over onze activiteiten, producten en diensten van Coloured Circle dan kun je dat uiteraard ook aan ons laten weten. Jouw verzoek(en) zullen dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen eenendertig dagen na ontvangst worden behandeld.
  Je kunt jouw schriftelijke verzoeken sturen via mail aan onze functionaris gegevensbescherming:
  Coloured Circle  administratie@colouredcircle.org
  Indien jij het niet eens bent met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken en jij komt met ons niet tot een oplossing, dan heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je klacht kunt je sturen naar:

  Autoriteit Persoonsgegevens
  Postbus 93374
  2509 AJ  DEN HAAG

 7. Aanpassingen privacy statement

  Aangezien wij jouw privacy bij Coloured Circle van groot belang vinden en de regelgeving continu in ontwikkeling is, behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen ook op deze website worden gepubliceerd.